Pastoraat

Pastoraat is een kernopdracht van de kerk. Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander op zo’n manier – in gesprek of in een ontmoeting – dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen en het contact tussen gemeenteleden en ‘de kerk’ te versterken. De pastorale aandacht is er voor een wijde kring van mensen. En: pastoraat is niet alleen iets voor dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente. De hele gemeente wordt uitgenodigd voor ‘omzien naar elkaar’.

Doelgroepenpastoraat in de Dorpskerk:

Binnen uw doelgroep is de betreffende ouderling het aanspreekpunt als u een pastorale vraag heeft. Van daaruit vindt coördinatie plaats en wordt het  bezoek ingepland. Dit kan een bezoekmedewerker zijn, de voorganger, een ouderling of kerkelijk werker.

Het crisispastoraat is weggelegd voor de kerkelijk werkers en voorganger. U moet hierbij denken aan situaties rondom ernstige ziekte, levenseinde of andere situaties welke u alleen kwijt wilt aan onze pastores. 

Deze doelgroepen zijn voorlopig als volgt vastgelegd:
1) jeugd en jongeren tot ca. 25 jaar
2) gemeenteleden van ca. 25 tot 50 jaar
3) gemeenteleden van 50 tot 70 jaar
3) gemeenteleden van ca. 70 en ouder
Klik op uw doelgroep voor de contactgegevens.

Er vindt op dit moment heel veel pastoraat plaats vanuit alle geledingen die actief zijn. Onder ouderen, onder jongeren, in situaties van crises en mooie hoogtepunten. Daar hebben we als gemeente ook elkaar hard in nodig. U weet, daarin hebben we vacatures. Niet alleen in de kerkenraad maar ook als bezoekmedewerker. Als u zich hiertoe geroepen voelt en uw plek en verantwoordelijkheid wilt innemen wil ik u vragen om dit kenbaar te maken bij de scriba.