Algemene kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit vertegenwoordigers van de beide wijkkerkenraden.
Het voorzitterschap van de AK wordt bij toerbeurt voor een periode van één jaar door één van de beide wijken vervuld (Dorpskerk oneven jaren en Ontmoetingskerk even jaren).
De werkzaamheden van de AK betreffen o.a.:
 • vaststellen van het aantal, de tijd en de plaats van de kerkdiensten;
 • vaststellen van het beleidsplan van de centrale gemeente;
 • vaststellen van de begroting en rekening van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters;
 • verkiezing of aanwijzing van ouderlingen met een bepaalde opdracht;
 • benoeming van en overleg met de leden van de vaste commissies van bijstand van de AK (voor de jeugd, zending en evangelisatie);
 • beroepen c.q. aanstellen van predikanten en kerkelijk werkers in overleg met de kerkenraad van de vacante wijkgemeente;
 • algemene zaken voor de beide wijken.

De samenstelling van de Algemene kerkenraad:

Wijk ‘Ontmoetingskerk’
 • Predikant ds. E.J. de Groot
 • ouderling Erwin Klerks
 • ouderling-kerkrentmeester 
 • ouderling: Jaap Burgerhout
 • diaken William Fraanje
Wijk ‘Dorpskerk’
 • Predikant ds. M. Roelofse
 • ouderling Gerard van Rijn
 • ouderling-kerkrentmeester Alex Mens
 • jeugdouderling Threa van Rossum
 • diaken Alex van Rijn
 • diaken Petra van Rijn

Lees meer 

Beleidsplan ' 20-' 25
Plaatselijke regeling van Wijk 1