logo zending

Algemeen

De zendingscommissie is ondergebracht bij de Diaconie. Wij willen individuele gemeenteleden stimuleren tot betrokkenheid bij zending en evangelisatie en hen helpen bij het getuigen in de eigen omgeving en gemeenteleden ondersteunen die zendingswerk verrichten.

De zendingscommissie verzorgt jaarlijks verschillende financiële inzamelingen. De Pinksterzendingscollecte en de Najaarszendingscollecte worden met hulp van een grote groep van medewerkers bij alle lidmaten van onze gemeente onder de aandacht gebracht.
De extra collecten (4 per jaar) zijn bestemd voor een speciaal doel. Bovendien wordt er geld ingezameld via de zendingsbussen in de beide kerkgebouwen. Giften kunnen worden gestort op de bankrekening van de Diaconie:

Rabobank NL59 RABO 0336 8468 19 onder vermelding van ‘Zendingscommissie’.

Wat doet de zendingscommissie met dit geld?
De opbrengsten van de Pinkster- en Najaarszendingscollecte worden rechtstreeks afgedragen aan Kerk in Actie ter ondersteuning van de aangegeven projecten. Ook de kerkcollecten voor de zending en de opbrengsten van de zendingsbussen worden direct naar de desbetreffende organisaties overgeboekt.