Sacramenten:

Heilige Doop & Heilig Avondmaal


Heilige Doop

De doopbediening vindt in de regel in de morgendienst op de eerste zondag van de maand plaats. 

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u dan tijdig contact op met de predikant. Het wordt op prijs gesteld als u eerst een geboortekaartje stuurt. Heeft het uw voorkeur om uw kind elders te laten dopen, overlegt u ook dan met de predikant. In ieder geval is het regel dat u dooponderricht volgt in de wijk waarin u staat ingeschreven.

Heilig Avondmaal
Vijf keer per jaar wordt er zowel in ochtend- als de avonddienst het Heilig Avondmaal gevierd.

Avondgebed met het oog op het Heilig Avondmaal
Wat is een avondgebed? In de hectiek van het leven heb je soms dringend behoefte aan rust en stilte. Wat kan het verrijkend zijn om bijvoorbeeld tijdens je vakantie een klooster binnen te stappen en daar een vesper of een ander getijdengebed bij te wonen. De tempeldienst kende al een dagelijks morgen-, middag- en avondoffer. De sy­nagoge sloot zich daarbij aan en in Handelingen 3 kunnen we lezen dat ook Petrus en Jo­hannes tegen het uur des gebeds naar de tempel gingen.

Een avondgebed (vesper) heeft dus diepe wortels. We moeten ook niet denken dat de getijden (de vaste gebedstijden) alleen maar thuis horen in een klooster. Het gaat hierbij juist om het voortdurende lof-offer van het volk van God. ‘Het is goed de HEERE te loven. Dat zijn de eerste woor­den die bij ons avondgebed te horen zijn. Omdat de psalmen centraal staan zou je ook kunnen spreken van een psalmenge­bed.

De opzet is als volgt:
orgelspel – moment van stilte – de opening (met responsies) – verootmoediging – Psalmengebed (een Psalm wordt gelezen, daarna luisteren we naar een Psalm bijvoorbeeld gregoriaans gezongen en we zingen met elkaar een Psalm) – Schriftlezing – meditatie – lied – muzikaal me­ditatief moment – lofzang – de gebeden en de zegen. Na een moment van stilte vormden we een rij om elkaar een gezegende avondmaalsviering toe te wensen.

Rondom een kop koffie is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit avondgebed duurt niet langer dan een half uur tot drie kwartier. Ooit zei Jan Wit: ‘Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld’. De stiltes zijn bedoeld om ontvankelijk te worden. We geven daarmee ook gestalte aan het luisteren van de ziel.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: kerkzaal van de Ontmoetingskerk.

In de voorbereidingsweek wordt niet meer op een vast tijdstip censura morum gehouden. Mochten er belemmeringen zijn ten aanzien van de viering van het Heilig Avondmaal dan kunt u contact opnemen met de ouderling van uw sectie of met de predikant.

Op de vrijdagavond voorafgaand aan de Avondsmaalszondag (op Goede Vrijdag 16.00 uur) wordt in de kerk een korte Avondsmaalviering gehouden van ongeveer een half uur tot drie kwartier voor hen die om gezondheidsredenen een gewone viering niet bij kunnen wonen – aanvang: 19.00 uur. Als u geen vervoer hebt kunt u de predikant hierover opbellen. Gemeente leden uit zowel wijk 1 als wijk 2 zijn welkom!