Jongeren Groeigroep (19+)

Ben je 19 jaar of ouder en vind je het zinvol om andere jongvolwassenen te ontmoeten om met hen in gesprek te gaan over de bijbel en het geloof? Dan is de Jongeren Groeigroep iets voor jou! We komen eens in de drie weken bijeen in huiselijke kring.

VISIE & DOEL

Wanneer we in de Bijbel lezen, ontdekken we dat de Here Jezus op verschillende niveaus met mensen optrok. Hij had tijd voor persoonlijke contacten en het persoonlijke gebed tot zijn Hemelse Vader. Maar Jezus sprak ook tot duizenden mensen tegelijk (wonderbare spijziging). Opvallend is, dat Jezus het groot­ste deel van zijn tijd investeerde in een kleine groep: zijn twaalf discipelen. Het was in deze kleine kring dat Hij onderricht gaf en zij vragen konden stellen. Hij ondervond vriendschap en vormde zijn discipelen tot na­volgers van Hem.

Als gelovigen herkennen wij deze drie niveaus ook in ons le­ven. We kennen het persoon­lijk geloofsgesprek en het persoon­lijk gebed. Er zijn de massale kerk­diensten. En dan is er de kleine (huis)groep. Niet een soort hobby voor liefhebbers, maar een waardevolle aanvulling op de andere vormen waarin wij ons geloof beleven.

Doelen:

  • Groeien in gemeenschap

De onderlinge gemeenschap wordt opgebouwd. Dit gebeurt door het geloofs­gesprek rondom de Bijbel (interac­tief de Bijbel lezen) en door de on­derlinge band die met el­kaar groeit als sociaal gebeuren. We leven met elkaar mee. Zo vormen we een hechte gemeenschap.

  • Groeien in geloof

Het blijkt ook dat de groep helpt om de navolging van Jezus concreter in te vul­len. Het gesprek met anderen hierover kan stimu­leren om een meer toege­wijd discipel te zijn. Zo groeien we in ons geloof.

  • Groeien in getuigenis

Door met elkaar te praten over ons geloof leren we ook om vrijmoediger met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. Het is ook makkelijk om vrienden in een kleine ongedwongen groep uit te nodigen om mee te komen praten.

Wanneer wij naar de kerk van de eerste drie eeuwen kijken, zien wij dat de kleine groep een grote rol vervulde. Men kwam in huizen bij elkaar en vormde zo huisgemeentes (Zie Rom. 16:5 en Kol. 4:15). Het is de tijd dat het christendom van niets uitgroeide tot de grootste godsdienst van die tijd. De gemeentes waren door hun kleine opzet warm en laagdrempe­lig. Dit warme en laagdrempelige ervaar je ook in de (huis)groep en is een waardevolle aanvul­ling op de zondagse ere­dienst. Het biedt bovendien mogelijkhe­den om anderen uit te nodigen.

Uit dit alles blijkt dat deze groep meer is dan een studiebij­eenkomst. Het gaat om de opbouw van onderlinge (geloofs-)­gemeenschap. Daarbij speelt het bezinningsmoment een belangrijke rol, maar er is meer: het gebed voor elkaar, samen zingen, openheid naar elkaar toe, gezellig bijpraten. Ook het meeleven buiten de kring om is van belang om de gemeenschap te versterken en te verdiepen.

Contactgegevens

Martin van der Linden