Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Woensdag 13 maart 2024 om 19.30 uur

Biddag voor gewas, arbeid & visserij

Voorganger: ds. M. Roelofse

Organist: Wim van Duijn

Orgelspel

Welkom & afkondigingen

Intochtslied Gezang 177: 1, 6 & 7 (staande)
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

6. Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

7. Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.

Stil gebed – Votum & Groet

Thema “Biddag voor gewas, arbeid en visserij”

Psalm 65: 1 & 6
1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Geloofsbelijdenis (staande)

Psalm 127: 1 & 2 (staande)
1. Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter, die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.

2. Voor dag en dauw reeds op te staan
en op te zijn tot ‘s avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, ‘t is niets dan waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
als in de slaap, als aan een kind.

Gebed

1e Bijbellezing Spreuken 3: 13-20 (NBV21)
13 Gelukkig de mens die wijsheid ontdekt, de mens die inzicht wint.
14 Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, 15 is kostbaarder dan edelstenen.
Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet.
16 Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand.
17 De wegen van de wijsheid zijn lieflijk, al haar paden vredig.
18 Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt, mag zich gelukkig prijzen.
19 De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd.
20 Door zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken.

2e Bijbellezing 1 Koningen 3:5-15 (NBV21)
5 Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘Ik zal het je geven.’ 6 Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij U trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover U. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. 7 U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. 8 Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. 9 Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van U?’ 10 Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, 11 en Hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht – 12 zal Ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. 13 Ook waar je niet om gevraagd hebt zal Ik je geven: zo veel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. 14 En als je Mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal Ik je een lang leven schenken.’ 15 Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit.

Psalm 111: 1 & 6
1. Van ganser harte loof ik Hem
in ‘t midden van Jeruzalem,
den Heer in ‘t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

6. Van alle wijsheid het begin
is; vrees den Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Verkondiging

“Er is een God die hoort” 1,2 & 3
1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ‘t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

2. God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal,
Heerser van ‘t gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard,
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu ‘t morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort.

3. Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens, zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ‘t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is ‘t eeuwig licht.

Gebed:
Gezang 48: 1, 3 & 5
1. O onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.

3. Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen kerk, o Heer.

5. Heer, aller ogen zijn gericht
op U, die leven geeft en licht.
Geef ons vandaag ons daag’lijks brood,
spaar ons voor ziekte en hongersnood.
Geef ieder zó zijn deel, o Heer,
dat hij het neemt te uwer eer.

Collecte:
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Kerkrentmeesters


(klik op de afbeelding om te geven via de kerk-app)

Slotlied Gezang 429: 1 & 3 (staande)
1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

3. Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
‘t Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Zegen | “Amen, amen, amen”

Uitleidend orgelspel