Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Zondagochtend 4 december 2022

Doopdienst

Voorganger: ds. M. Roelofse

Wordt aan gewerkt….

Dank- en voorbede

Collecte
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Diaconie; Zendingscommissie OpenDoors


(klik op de afbeelding voor uw collecte)

Slotlied Psalm 134: 1, 2 & 3
1. Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Zegen beantwoord door de gemeente met “Amen, amen, amen”

Uitleidend orgelspel