Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Zondagavond 2 april 2023

Voorganger: ds. E.J. de Groot

Orgel: Johan Haasnoot

Orgelspel

Welkom & afkondigingen

Intochtslied Weerklank 158 | Gezang 192 (staande)
1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

3. O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.

4. Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van ’t paradijs.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Stil gebed – Votum & Groet

Weerklank 155:1,2 en 3 | Gezang 189
1. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

2. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

3. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

Geloofsbelijdenis (staande)
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel;
maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden;
is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof een heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
Ik geloof de vergeving van de zonden; de wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen

Weerklank 155:4 | Gezang 189
4. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis!
’k Heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

Gebed

Schriftlezing Mattheüs 27:50-56 (HSV)
Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;
ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;
en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.
En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!
En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren Jezus gevolgd van Galilea om Hem te dienen.
Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Psalm 38:5,7,9,11
5. Zie, mijn leven is bezweken
en zal breken
onder ’t leed, Heer, dat het torst.
In benauwdheid moet ik kreunen,
ik moet steunen
van het bonzen in mijn borst.

7. Verre van mij zijn mijn vrinden,
mijn beminden
mijden mij, zien mij niet aan.
Steeds op onheil zinnend zetten
strik en netten
zij die mij naar ’t leven staan.

9. Heer, op U wil ik vertrouwen,
op U bouwen.
Geef Gij antwoord, o mijn God.
Wil niet mijn bedreigde leven
overgeven
aan hun snoeven en hun spot.

11. Wie mij haten zijn voorspoedig,
overmoedig
dringt hun vloedgolf op mij aan.
En die kwaad voor goed vergelden
hoor ik schelden,
omdat ik uw weg wil gaan.

Verkondiging
Psalm 38:12
Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag, zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan.

Lukas 8:2
en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren

Mattheüs 8:11 en 12
Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Weerklank 146
1. Ik zwijg bij ’t kruis in groot verdriet:
ik zie uw lijden aan
en weet: Heer, wat er is geschied,
heb ik U aangedaan.

2. Uit hoge hemel kwam U neer
en zocht mij, ver van huis,
maar ik heb U verstoten, Heer,
en sloeg U aan het kruis.

3. Ik heb naar eigen wil geleefd,
de smalle weg veracht.
Ik ben ’t, die U verraden heeft,
die U in lijden bracht.

4. Zie hoe ik met mijn schuld hier sta:
wie redt mij, spreekt mij vrij?
Ik pleit alleen op uw gena:
ontferm U over mij.

5. Ik zing bij ’t kruis een dankbaar lied:
ik zie uw lijden aan
en weet: Heer, wat er is geschied,
hebt U voor mij gedaan.

Dank- en voorbeden

Collecte
1. Projectcollecte: Commissie Oekraïne Katwijk
2. Eredienst
3. Kerkrentmeesters


(klik op de afbeelding voor uw collecte)

Slotlied Weerklank 149:1,2 en 6 | Gezang 182
1. Jezus, leven van ons leven, (staande)
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen | “Amen, amen, amen”