Dorpskerk Katwijk aan den Rijn

Zondagavond 1 oktober 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. E.J. de Groot

Organist: Sjaak van Duijn

Orgelspel

Welkom & afkondigingen

Intochtslied Psalm 147:1 en 2 (staande)
1. Lof zij den Heer, goed is het leven
als ‘s Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is ‘t onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

2. Hij telt het leger van de sterren,
Hij roept bij name hen van verre.
Groot is de Here, groot in krachten,
er is geen grens aan zijn gedachten.
Die zich ootmoedig aan Hem geven,
schenkt Hij een overvloed van leven.
Maar Hij vernedert goddelozen,
die trots hun eigen weg verkozen.

Stil gebed – Votum & Groet

Psalm 91: 1 en 3 (DNP)
1. Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden –
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

3. God is voor jou een toevluchtsoord;
Hij opent wijd zijn deuren.
De Allerhoogste geeft zijn woord
dat niets jou zal gebeuren.
Zijn engelen bewaren jou,
de HEER zal op je letten.
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw
en adders zul je pletten.

Geloofsbelijdenis (staande)

Weerklank 462:1 (staande)
1. U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Gebed

Schriftlezingen
Mattheüs 17:14-21 (HSV)
En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.
En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.
Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.
En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen.
Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?
Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

Handelingen 5:12-16 (HSV)
En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo.
En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen.

Kerntekst: 2 Timotheüs 4:20b Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.

Opwekking 218
Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door ‘s levens strijd?
Twijfel drukt u neer,
gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid:
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wond’ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op ‘s Heren woord.
Hij hoort uw bee en schenkt u vree
in liefde eind’loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmoog’lijk meer!

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wond’ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Verkondiging

Weerklank 471:1 en 2
1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Dank & voorbeden

Collecte:
1. Diaconie: Projectcollecte t.b.v. Bible League
2. Eredienst
3. Diaconie: Shaare Zedek Med. Centrum Jeruzalem


(klik op de afbeelding om te geven via de kerk-app)

Slotlied Psalm 138:4 (staande)
4. Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Zegen | “Amen, amen, amen”

Uitleidend orgelspel