Algemeen

“Helpen waar geen andere helper (meer) is”
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst of dienen. De belangrijkste taken van de diaconie is dan ook het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geeft de diaconie concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’.

A. Zorg betreffende de eigen gemeente(leden):

  1. Het verzorgen van het Heilig Avondmaal
  2. Ondersteuning van gemeenteleden die in financiële, psychische of sociale nood verkeren. De hulp is in het bijzonder gericht op het slaan van een brug tussen hen en de met zorgplicht belaste overheid cq maatschappelijke organisaties;
  3. Aanwezig zijn bij trouw- en rouwdiensten in de Dorpskerk
  4. Diaconaal bezoek aan de nabestaanden van een overleden gemeentelid voor eventuele hulp betreffende niet geestelijke noden
  5. Hulp aan gemeenteleden in belastingconflicten, als zij door omstandigheden niet (meer) in staat zijn het zelf op te lossen
  6. Het aanmelden en zonodig (gedeeltelijk) financieren van een volledig verzorgde vakantieweek (meer informatie onder ‘diaconale vakantieweek’)
  7. Het organiseren van Kerst- en Paasmiddagen voor senioren in wijk 1 en wijk 2 en de seniorenmiddagen in wijk 2
  8. Financiering van de bloemengroet aan zieke gemeenteleden
  9. Het verzorgen van een kerstattentie met een dagboekje voor senioren in onze gemeente en voor hen die gehuisvest zijn in De Wilbert, Overduin, Salem, Duinrand en voor degenen die verpleegd worden in andere zorgcentra en ziekenhuizen
  10. Voor de kerst ontvangen enkele gemeenteleden, die een moeilijk financieel jaar achter de rug hebben, een extra financiële ondersteuning

B. Zorg aan niet-gemeenteleden in Katwijk, regio, binnenland en wereldwijd:

  1. Ondersteuning van mensen, binnen onze gemeentegrenzen, die in financiële, psychische of sociale nood verkeren. De hulp is in het bijzonder gericht op het slaan van een brug tussen hen en de met zorgplicht belaste overheid cq maatschappelijke organisaties;
  2. Ondersteuning Voedselbank Katwijk; lees meer
  3. De diaconie participeert in diverse instanties cq stichtingen, waardoor de diaconie op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en ook op dit manier een bijdrage levert binnen de maatschappij;
  4. De diaconie is vertegenwoordigd in de Hervormde Jeugdraad;
  5. Voor binnenlandse uitgaven stelt de diaconie ieder jaar een lijst op met Christelijke Instellingen en Tehuizen (CIT) die zij financieel ondersteunt;
  6. Voor wereldwijde uitgaven wordt de diaconie geadviseerd door Kerk-in-Actie. Deze extracollecten, de zgn. “doorzendcollecten”, worden daarvoor bestemd;
  7. Acute Noodcollecten. Het doel wordt zo kort mogelijk van tevoren vastgesteld, om zodoende zeer actueel te kunnen reageren. Er wordt altijd over het doel in het kerkblad gepubliceerd;
  8. Projectcollecte. Hiervoor wordt elke eerste zondag van de maand gecollecteerd.

 * Diaconale vakantieweken
Er zijn enkele vakantiemogelijkheden voor hen, die door bijzondere omstandigheden graag er even uit zouden willen, maar dat alleen kunnen doen als daarbij extra zorg gegeven wordt. Zoals psychische hulp of hulp bij lichamelijke handicap.
Een goed voorbeeld is het “Nieuwe Hydepark” aan de Oude Arnhemse Bovenweg 5, 3941 XN DOORN, telefoon 0343-515214.
Een maximum aantal gasten verblijft daar jaarlijks op uitnodiging van de diaconie. Zo mogelijk steeds anderen, zodat een ieder die daarvoor in aanmerking komt, een kans krijgt. Attendeer gerust de diaconie op gemeenteleden, die daarvoor volgens u in aanmerking komen.

We hopen als diaconie op de steun van de gemeente te mogen rekenen bij hulpvragen uit de samenleving . We hopen echter ook, dat u de diaconie weet te vinden wanneer u of iemand in uw omgeving een ruggesteuntje kan gebruiken.