Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen CvK) voert, in opdracht van de Algemene Kerkenraad, het beheer over de financiële en materiële zaken betreffende de kerk. Anders gezegd: het CvK draagt zorg voor de instandhouding van de Erediensten.

Het financieel en materieel beheer betreft onder meer: ledenadministratie, geldwerving, personeelsadministratie, het onderhoud van de kerken, pastorieën en andere gebouwen, de uitgave van het kerkblad en instandhouding van de website. Daarnaast adviseert het CvK over mogelijke gevolgen van ontwikkelingen en nieuw beleid.

Het CvK bestaat uit 8 (ouderling-)kerkrentmeesters: bij voorkeur uit iedere wijk 4 (huidige samenstelling & taakverdeling).

Het CvK stelt jaarlijks een begroting op en voert deze uit, na goedkeuring door de Algemene Kerkenraad. Bij de uitvoering wordt gelet op zuinigheid en noodzakelijkheid van de uitgaven en probeert het CvK potentiële bronnen van inkomsten optimaal te benutten. Aan het begin van het jaar legt het CvK verantwoording af aan de gemeente via de jaarrekening van het voorgaande jaar. De jaarrekening wordt na goedkeuring door de Algemene Kerkenraad ter inzage gelegd op het Kerkelijk Bureau en gepubliceerd op de website van onze gemeente. Tevens worden de begroting en de jaarrekening toegezonden aan het Regionale CvK (d.i. de toezichthouder namens de PKN) voor de behandeling van beheerszaken.

In het najaar publiceert het CvK de zogeheten ‘septemberbrief’ in het kerkblad. Hierin kijkt het CvK terug op de voorgaande periode, spreekt haar verwachting uit voor de rest van het jaar en werpt vooral ook een blik naar de toekomst: hoe staat de gemeente er in financiële zin voor en wat zijn de verwachtingen? Een aantal specifieke taken van het CvK wordt hieronder beschreven.

Het gemeenteledenbestand (de ledenadministratie)
Het ledenbestand van onze gemeente wordt samen met die van de andere PKN-gemeenten centraal bijgehouden. Het is van groot belang dat de kerk over een goed ledenbestand beschikt. Dit bestand bevat alle gegevens die voor het pastorale werk en voor dat van het CvK onmisbaar zijn. Aan u vragen wij daarom om, met ons, dit bestand actueel te houden. Wilt u daarom alle wijzigingen aangaande uw lidmaatschap aan het Kerkelijk Bureau doorgeven? Kerkordelijk is het mogelijk om zich te laten overschrijven naar een andere kerkelijke gemeente dan waarin men woont. In deze ‘nieuwe’ gemeente deelt men dan in alle rechten en plichten en men wordt door de ‘oude’ gemeente niet meer benaderd. Wanneer u zich wilt laten overschrijven, kunt u bij het Kerkelijk Bureau een speciaal overschrijvingsformulier ophalen. Dit door u ingevulde formulier moet u samen met een brief waarin u uw verzoek tot overschrijving motiveert inleveren bij het Kerkelijk Bureau of bij de scriba van uw wijkkerkenraad. Voor nadere informatie over deze procedure kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.

Het kerkblad en website
Door de inzet van een flink aantal vrijwilligers wordt het (digitale) kerkblad deels in eigen beheer samengesteld. Naast het kerkblad wordt er gebruik van het internet gemaakt. De Dorpskerk en de Ontmoetingskerk hebben een gezamenlijke website alsook een eigen website.

Vrijwillige bijdragen en collecten
Iedereen is welkom in de kerk, onafhankelijk van zijn of haar bijdrage in geld of in natura (vrijwilligerswerk). De pastorale zorg wordt aan eenieder naar behoefte gegeven, dus niet naar rato van bijdrage. Kerk-zijn brengt echter wel kosten met zich mee. De vraag die eenieder zichzelf moet stellen is dus: ‘Wat is de kerk mij waard en draag ook ik bij naar draagkracht?’ Het CvK kan die vraag niet voor u beantwoorden; het kan slechts een appèl op u doen om deze vraag naar eer en geweten te beantwoorden en hiernaar te handelen.

Ongeveer 90% van de inkomsten van onze gemeente bestaat uit de vrijwillige bijdragen (u weet wel: de Actie Kerkbalans) en de wekelijkse collecten.

Collecten Giften aan de kerk kunnen tegenwoordig ook digitaal gegeven worden via GIVT. Tijds de eredienst wordt op het collectemoment een QR-code getoond. Door deze te scannen kunt u zelf aangeven hoeveel u wilt geven per ‘digitale kerkzak’ (NB er zijn nog steeds 3 kerkzakken).
Ook kunt u nog steeds gebruik maken van collectiebonnen. De collectebonnen (van €0,70 of €1,00 of €1,50 of €2,00 of €3,00) zijn verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau (waar u ook kunt pinnen). De voorkant van het bonnenboekje kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte. Hetzelfde geldt voor de bon die u bij het pinnen ontvangt.

Door de mogelijkheid van belastingaftrek van uw giften kunt u meer geven aan uw kerk zonder dat het u iets extra´s kost. Giften, zoals de Vrijwillige Bijdrage, de wekelijkse collecten en collecten ‘aan de deur’, zijn fiscaal aftrekbaar. Zie ook de mogelijkheden & voordelen van een meerjarengift.

Beheer financiën en van de kerkelijke bezittingen
Het beheer van de financiën en bezittingen is een van de belangrijkste taken van het CvK. De doelstelling van het CvK is, om via gepaste zuinigheid en het bewaken van de inkomsten, tenminste over een eigen vermogen (lees garantievermogen) te beschikken dat toereikend is voor de dekking van de vaste kosten van 1 jaar. Het streven is daarbij ook om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden. Volgens onze toezichthouder moet het garantievermogen ook groot genoeg zijn om een predikant te kunnen beroepen. Veel van onze uitgaven zijn vast en voor wat betreft de inkomsten is het CvK afhankelijk van u. Er is dus niet veel ruimte voor ‘eigen beleid’.
Het beheer van de gebouwen, waarvan een deel onder Monumentenzorg valt, wordt uitgevoerd op basis van een 10-jaren begroting. Deze begroting is ook de basis voor de (rijks) Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Het beheer van de gebouwen is voor de Technische Commissie elk jaar weer een omvangrijke taak.
Om ook de kosten voor dit onderhoud zo laag mogelijk te houden voeren we veel werkzaamheden in eigen beheer uit, dus met vrijwilligers. Het Kerkelijk Bureau houdt een bestand bij van gemeenteleden die zich opgegeven hebben voor bepaalde klussen. U kunt zich ook opgegeven voor een taak of activiteit, het maakt niet uit wat: van schoonmaken, het bijhouden van de diverse tuinen tot schilderwerk. Heeft u zich al opgegeven? De Technische Commissie (tc@hervormdkatwijkrijn.nl) kan altijd hulp gebruiken!

De lopers van de beide Verjaardagfondsen ontvangen bij het overbrengen van de verjaardaggroet met felicitatie vaak als dank een donatie voor het fonds! De jaarlijkse opbrengst van de fondsen wordt altijd besteed aan bijzondere doelen.