ANBI

Publicatie in het kader van de ANBI-transparantie

Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn
Telefoonnummer 071 4021977
RSIN/Fiscaal nummer 002529889
KvK-nummer 76424979
Website www.hervormdkatwijkrijn.nl
E-mail kb@hervormdkatwijkrijn.nl
Adres Kerklaan 8; 2223 AN; Katwijk aan den Rijn

De Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn is vanouds een gemeente van Confessionele signatuur. Confessioneel-zijn betekent, dat we de belijdenisgeschriften van onze kerk – zonder deze als onfeilbaar te beschouwen – als een goede leidraad aanvaarden en hen zien als een getuigenis waar we elkaar binnen de gemeente van Christus in herkennen en op mogen aanspreken. Levend in andere tijden dan die waarin ze zijn geformuleerd, doen we ze niet af met de woorden ‘verouderd’ en ‘tijdgebonden’, maar blijven ze toetsen aan de Schrift. Omdat en voor zover ze Schriftvertolking zijn, blijven we naar ze luisteren. Zo blijft er continuïteit met het verleden. Voortgaand belijden in nieuwe tijden zal alleen maar legitiem zijn als het geschiedt in het spoor dat onder leiding van de Geest de eeuwen door is uitgezet. Voortdurend hebben we, luisterend naar de Schriften en in gemeenschap en geloofsverbondenheid met de Kerk der eeuwen de geesten te toetsen of ze uit God zijn.

De Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn bestaat uit twee wijkgemeenten:

  • Wijk 1 ‘Dorpskerk’: Oude dorp, Schutterswei, Blekerij, Molenwijk, ’t Sandt en de Pan van Persijn.
  • Wijk 2 ‘Ontmoetingskerk’: Koestal, Cleijn Duin en Zanderij.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene kerkenraad tien leden plus een scriba. Dit zijn ambtsdragers die (volgens rooster) door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen. De huidige samenstelling van de Algemene kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit acht leden, bij voorkeur vier uit elke wijkgemeente. Verder hebben zowel de Algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan en plaatselijke regeling
Op de pagina ‘Algemene Kerkenraad’ vindt u het beleidsplan 2020-2025 van onze gemeente alsmede de “Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Katwijk aan den Rijn”.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaarden Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Arbeidsvoorwaarden Protestante Kerk

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Zie verder deze website www.hervormdkatwijkrijn.nl

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Bovenstaande geldt in het algemeen.

Het jaarlijks reguliere onderhoud aan de kerkelijke gebouwen bedraagt gemiddeld € 70.000. Hiervoor wordt jaarlijks € 10.000 aan subsidie ontvangen. Voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen is een meerjarenraming voor 10 jaren opgesteld.

In de komende jaren zal groot onderhoud aan de Ontmoetingskerk plaats vinden. Een belangrijk gedeelte van deze verbouwing heeft betrekking op de sfeerverbetering en verdere modernisering. Deze verbouwing strekt zich over meerdere jaren uit.

Daarnaast zal in de komende jaren ook de binnenkant van het Dorpshuis worden opgeknapt en gemoderniseerd. Er wacht ook een uitgebreide reparatie van het voegwerk aan de Dorpskerk. Deze monumentale kerk dateert uit de 14 de eeuw. We verwachten dat, vanwege de monumentstatus, deze activiteit uit de te ontvangen subsidie zal worden gerealiseerd.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen – met inachtneming van het bovenstaande onder F. – niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Klik op

Verslag college van kerkrentmeesters 2023
Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie 2023

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Om in de jaarlijkse exploitatie rekening de ontvangsten en uitgaven op elkaar te laten sluiten, zijn wij voor c.a. € 30.000 afhankelijk van het welslagen van de jaarlijkse bijzondere evenementen zoals de kerkenveiling, fancy fair en de kerstmarkt. Voorlopig zijn wij nog wel in staat om bijzondere investeringsprojecten uit de opbrengsten van de verjaardagfondsen te financieren.