Vanuit de kerkenraad

Dorpskerk

Het is goed om elkaar op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen onze gemeente. Vanuit de kerkenraad van onze Dorpskerk zijn wij blij en dankbaar dat Jannita Perton (pastoraal ouderling), Peter van Rijn(jeugdouderling) en Arno van de Giessen(diaken) op zondag 8 januari zijn bevestigd in hun ambt. Daarmee is de kerkenraad weer bijna op volle sterkte en bidden we dat ook deze laatste vacature voor pastoraal ouderling spoedig zal worden ingevuld. 

Onlangs heeft u het al vanaf de preekstoel mogen vernemen, maar goed om ook dit besluit wat in de kerkenraad is genomen hier te benoemen. Met ingang van 1 januari wordt als huisbijbel van de kerk de vertaling NBV21 gebruikt. We zijn tot deze keuze gekomen omdat deze vertaling dicht bij de grondtekst ligt en daarnaast is de bijbel goed leesbaar. We vertrouwen en bidden dat het woord van onze God in alle vertalingen die voor ons liggen en deze nieuwe vertaling ons van harte mag opbouwen in ons geloof. 

De kerkenraad vergadert op woensdag 1 februari, als u punten heeft om in te brengen in deze vergadering geef dit dan even door aan onze scriba Henriette de Graaf.

We kijken met dankbaarheid terug naar kerst, naar de geboorte van Jezus wat we ook mochten vieren in onze gemeente en waar we velen van u weer mochten ontmoeten in de diensten, bij de kerstwandeling of de Campfire Carols.

We mogen uitzien naar het nieuwe jaar wat voor ons ligt. In het vertrouwen dat God ons en onze gemeente nabij zal zijn. Dat we mogen groeien in ons geloof, in liefde en omzien naar elkaar onder de leiding van Gods Heilige Geest.

Dankbaar zijn we dat we iedere zondag zoveel mensen in ons midden mogen begroeten. Maar dat is nu ook net iets waar ik het graag met u en jou over wil hebben. Ik mis ook nog zoveel mensen die ik niet meer zie, jaren actief geweest, belijdenis gedaan, je kindje laten dopen en je plaatsje in de kerk blijft leeg. Als gemeente staan we om elkaar heen, zijn we in liefde en gemeenschap aan elkaar verbonden. Misschien staat je geloof op een laag pitje, te druk met andere zaken, een druk gezin en allerlei andere oorzaken. Het zijn vaak gehoorde terugkoppelingen die ik krijg. Maar ik wil je dan toch graag oproepen om je plek weer in te nemen, wij missen je! Ik wil ook begrijpen wat de reden is dat je je plek leeglaat. Wij kijken naar je uit maar bovenal God kijkt naar je uit. Hij vraagt van ons deel uit te maken van een gemeente en onze verantwoordelijkheid in de gemeente op te pakken. Ik kan me best voorstellen dat je vragen hebt, een drempel ervaart, er is iets gebeurd, de kerk is misschien niet meer jouw kerk op dit moment. Het kan allemaal. Ik wil dan heel graag met je dat gesprek aangaan, je verhaal aanhoren, snappen wat de reden is dat je niet meer komt. Mail me dan via onderstaand adres en ik maak heel graag tijd vrij om in gesprek te gaan. Ik kijk uit naar uw en jouw mail en we proberen snel een afspraak te maken.

Onze God geeft ons zoveel, een huis om iedere zondag bij elkaar te komen, van Hem te horen, Hem groot te maken met ons lied en in gebed en door Gods Geest steeds dichter naar Hem en elkaar toe te groeien. 

Hartelijke groet,
Gerard van Rijn

Voorzitter@dorpskerkkatwijk.nl